Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (“YEDAŞ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz YEDAŞ, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres      : Mimarsinan Mah. 110.Sk. No:1 Atakum / SAMSUN / TÜRKİYE

Telefon : 0 362 311 44 00

Fax        : 0 362 400 42 01

Web Adresi       : www.yesilirmakedas.com

2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

YEDAŞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Lokasyon Verileriniz: Ada, parsel, pafta, coğrafi bilgi sistemi ve koordinat bilgileri;
 • Finansal İşlemlere İlişkin Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası;
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

YEDAŞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Bağlantı işlemlerinin yürütülmesi ve bina bağlantı nesnelerinin oluşturulması, kaçak elektrik kullanımlarının tespit edilmesi, faturalandırılması ve takip edilmesinin sağlanması,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Sponsorluk çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hasar bedellerinin ve tazminat taleplerinin ilgilisine ödenmesinin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

4-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

YEDAŞ, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

6-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7-HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca www.yesilirmakedas.com adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu kullanarak; yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle yesilirmakedas@yedas.hs03.kep.tr adresine, iletebilirsiniz. Örnek başvuru formuna www.yesilirmakedas.com resmi web sitesinde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkında detaylı bilgilere, “YEDAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.