OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) MÜŞTERİ PORTALİ GİRİŞ

OSOS Müşteri Portalı Talep Formu

Portal erişimi için Müşteri Talep Formunu doldurup, bağlı bulunduğunuz YEDAŞ Bölge Koordinatörlüğü’ne teslim etmeniz durumunda giriş bilgileriniz tarafınıza iletilecektir.

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINAVE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

EPDK tarafından 10/04/2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca “YEDAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi” yürütülmektedir.

Şirketimiz tarafından halen kurulumları devam eden, Usul ve Esaslar hükümlerince uzaktan okuma kapsamına alınması ön görülen sayaçlar şunlardır;

a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
b) Yıllık tüketimi 800 MWh ve üzeri olan sayaçlar,
c) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
ç) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
d) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
e) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,
f) Piyasa katılımcısı tarafından dördüncü fıkra çerçevesinde OSOS kapsamına alınması talep edilen sayaçlar,
g) Yürürlükten kaldırılmıştır.
h) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları.
ı) DSİ tarafından OSOS kapsamına dahil edilmesi talep edilen, yer altı suyu kullanma belgesi çerçevesinde tesis edilen sayaçlar.
i) 10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği uyarınca dağıtım şirketlerinin aydınlatma yükümlülüğü olarak belirtilen aydınlatma sistemlerine ait sayaçlar.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların Kurulca onaylanan limiti geçip geçmediği, mevcut bağlantı noktaları için bir önceki yıl tüketimi, yeni bağlantı noktaları içinse kurulu gücü dikkate alınarak hesaplanacak tüketim öngörüsü esas alınarak belirlenir.

Birinci fıkra kapsamında yer almayan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine ait sayaçlardan dağıtım şirketi tarafından OSOS kapsamına alınması zorunlu görülen sayaçlar da OSOS kapsamına dahil edilir. Ancak bu fıkra kapsamında OSOS’a dahil edilecek sayaçların sayısı, dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında yer alan toplam sayaç sayısının % 10’unu geçemez.

Tarafların Sorumlulukları

OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar için, sayaç ile bütünleşik modem tercih edilmesi halinde bütünleşik sayaç ve modemin, aksi taktirde haberleşme portunu haiz sayacın sağlanması sayaç mülkiyetini haiz tarafın sorumluluğundadır.

Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini;

I. Dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi niteliğindeki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçlar için üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişinin,
II. OSOS kapsamında yer alan yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilere ait tüketim verilerinin izlenebilmesi için kurulacak sistem kapsamına dahil olacak tüketim noktaları için ilgili tüketicinin,
III. Dağıtım sistemine bağlı uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu içerisinde yer alan diğer tüm sayaçlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin,sorumluluğundadır.

OSOS kapsamında yer alan yer altı suyu kullanma belgesi sahibi olan tüketicilere ait tüketim verilerinin izlenebilmesi için kurulacak sistem kapsamına dahil olacak tüketim noktaları için ikinci fıkra kapsamına ek olarak uzaktan açma-kesme işleminin yapılması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini söz konusu tüketicilerin sorumluluğundadır.

Sayaç Özellikleri

Şirketimiz OSOS sistemine dahil edilecek sayaçların asgari aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir;

Yürürlükteki EPDK “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun.
Yürürlükteki EPDK “Dağıtım Şirketlerince Kurulacak OSOS Kapsamına Dahil Edilecek Sayaçların, Haberleşme Donanımının ve İlave Teçhizat ve Altyapının Ortak Asgari Teknik Özellikleri” hükümlerine uygun.
RS485 portu üzerinden haberleşebilen.

Aşağıdaki markalardan her hangi biri;
Köhler,
Makel,
Viko,
Elektromed,
Elster,
Luna,
Actaris

Haberleşme Ünitesi/Modem Özellikleri

Haberleşme ünitesi, sayacın çıkış portu (RS485) aracılığı ile sayaçtan bilgileri okuyarak özel bir protokol aracılığıyla merkezi sunucuya ileten, kendi zaman saati olan, IP54 standardında, GPRS üzerinden haberleşen bir cihazdır. YEDAŞ OSOS Ana Kontrol Merkezi ile uyumlu Haberleşme Ünitesi Alcatel Lucent Teletaş AMR101 modeli olup, farklı marka cihazlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Haberleşme ünitesinin detaylı özellikleriyle ilgili bilgiler OSOS kurulumu öncesinde YEDAŞ’dan temin edilebilecektir.